Vernieuwd ET-convenant

ABU, NBBU en de Belastingdienst vernieuwen het ET-convenant om naleving van fiscale verplichtingen te bevorderen, administratieve lasten te verminderen en rechtszekerheid te bieden bij vergoedingen voor extraterritoriale kosten van uitzendkrachten.

ABU, NBBU en Belastingdienst vernieuwen ET-convenant

Doelstellingen

 • Partijen willen, het correct naleven van fiscale verplichtingen door ondernemers binnen de branche bevorderen;
 • Vooraf tot afstemming komen over fiscale aandachtspunten;
 • De administratieve lasten verminderen voor de ondernemers binnen de branche;
 • En de rechtszekerheid bevorderen.

Fiscale Behandeling van ET-kosten Uitzendkrachten

In deze annex, die hoort bij het convenant tussen de Belastingdienst en de uitzendbranche, gaat het over hoe extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal behandeld worden voor werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst werken (uitzendkrachten). Uitzendkrachten die voor hun werk tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling voor de extra kosten die ze maken door hun verblijf buiten hun eigen land. Deze kosten worden ET-kosten genoemd.

Voor de vergoeding van deze kosten geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van belasting. Uitzendondernemingen en uitzendkrachten hebben de keuze tussen:

 • Het vergoeden van de werkelijke ET-kosten; of
 • Onder bepaalde voorwaarden het toepassen van de 30%-regeling.

Deze annex behandelt alleen de fiscale aspecten van het vergoeden van de werkelijke ET-kosten. De 30%-regeling valt buiten de scope van deze annex.

Om de gerichte vrijstelling voor ET-kosten te kunnen toepassen, moet een werknemer tijdelijk buiten zijn land van herkomst verblijven vanwege zijn werk. De partijen hebben praktische afspraken gemaakt op basis van de specifieke situaties in de uitzendbranche. Als de uitzendonderneming voldoet aan de voorwaarden in onderdeel 1.1, is het voor de Belastingdienst aannemelijk dat er sprake is van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst en dat de werknemer een woonplaats heeft in dat land van herkomst. Een uitzendonderneming die gebruik wil maken van het convenant, moet aan deze voorwaarden voldoen.

Het is belangrijk te benadrukken dat een uitzendonderneming ook op andere manieren kan aantonen dat aan de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling wordt voldaan, zoals beschreven in artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964.

ET-regeling: Tijdelijk Verblijf en Woonplaats 

De uitzendonderneming kan onder de werkkostenregeling de werkelijke ET-kosten belastingvrij vergoeden aan een uitzendkracht.

Wat wordt verstaan onder 'tijdelijk verblijf' is niet duidelijk uit de wettelijke definitie van ET-kosten. In de Memorie van Toelichting bij artikel 15a van de oude Wet op de loonbelasting wordt de tijdelijkheid van het verblijf echter verduidelijkt: "(...) Het is een ervaringsfeit dat wanneer een werknemer tijdelijk vanuit het buitenland in Nederland werkt, of door zijn werkgever vanuit Nederland naar het buitenland wordt gestuurd, tijdelijk in die zin dat hij na afloop van de werkzaamheden normaal gesproken weer naar zijn land van herkomst zal terugkeren, hij verblijfskosten maakt die niet worden gemaakt door een werknemer die zijn werkzaamheden in zijn land van herkomst heeft of die definitief naar een ander land emigreert.

Termijn voor Toepassing ET-kosten

Bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën bevestigd dat de Belastingdienst zijn beleid voortzet waarbij de eis van tijdelijkheid voor de vergoeding van werkelijke ET-kosten wordt ingevuld met de maximale looptijd van de 30%-regeling. Dit betekent dat in principe een periode van maximaal vijf jaar wordt aangehouden.

De wetgever erkent dat de termijn van vijf jaar niet van toepassing is op werknemers die in het buitenland wonen en af en toe in Nederland werken, zoals seizoenarbeiders. Voor deze werknemers blijft het mogelijk om de werkelijke ET-kosten belastingvrij te vergoeden, zelfs na een totale verblijfsduur van vijf jaar. De uitzendonderneming beoordeelt of er sprake is van een samenhangende periode van verblijf of van losse, afzonderlijke verblijfsperiodes.

Onderdeel 1.1: Voorwaarden ET-regeling voor Tijdelijk Verblijf Uitzendkrachten

Voor de Belastingdienst is het voldoende aannemelijk dat een werknemer tijdelijk buiten zijn land van herkomst verblijft en daar ook zijn woonplaats heeft, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 1. De uitzendkracht is geworven door een buitenlands wervingsbureau of een buitenlandse vestiging van de in Nederland gevestigde uitzendonderneming, dat is gevestigd in (de landenregio van) zijn land van herkomst en de uitzendkracht staat vermeld op de wervingslijst; en

 2. De uitzendkracht heeft een buitenlands woonadres dat ligt in de landenregio van werving; en

 3. De in Nederland gevestigde uitzendonderneming sluit met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst:
  -die het buitenlandse woonadres vermeldt en
  -waarop het Nederlandse recht van toepassing is en
  -die een uitzendbeding bevat of voor bepaalde tijd wordt afgesloten.

  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoet ook, als die direct aansluitend op een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding of voor bepaalde tijd wordt afgesloten, en voor het overige aan genoemde voorwaarden voldoet; en

 4. Met de uitzendkracht zijn conform de ABU- of NBBU-cao voor Uitzendkrachten arbeidsvoorwaarden afgesproken die alleen gelden voor de niet-permanent in Nederland woonachtige uitzendkracht die door, of in opdracht van de uitzendonderneming buiten Nederland is geworven, met uitzondering van de uitzendkracht die grensarbeider is en zijn permanente thuisadres in Belgie of Duitsland heeft en werkt in Nederland. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst; en
 5. De in Nederland gevestigde uitzendonderneming biedt in het uitzendtijdvak een Nederlandse zorgverzekering aan de uitzendkracht aan. Dit blijkt uit een mantelovereenkomst tussen de uitzendonderneming met een zorgverzekeraar en - daarnaast - de personeelsvoorwaarden van de uitzendonderneming, waarin de uitzendkracht op de mogelijkheid van dit aanbod is gewezen; en een van de voorwaarden:

 6. A. De in Nederland gevestigde uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak de huisvesting georganiseerd. Dit blijkt uit een bewonersliist; of

  B. De in Nederland gevestigde uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak vervoer van en naar het land van herkomst georganiseerd. Dit blijkt uit een vervoersregistratie.

Voorwaarde 1 wordt ook vervuld als een uitzendkracht na een overeenkomst voor bepaalde tijd voor een korte periode terugkeert naar zijn land van herkomst. Een korte periode betreft een onderbreking van de werkzaamheden met de bedoeling om daarna weer aan de slag te gaan (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek). Na deze onderbreking kan de uitzendkracht zich opnieuw melden bij de Nederlandse uitzendonderneming om weer te werken. De uitzendkracht wordt dan niet opnieuw geworven in het buitenland. Het uitzendwerk komt voort uit de eerdere werving, de uitzendkracht staat nog steeds op de oorspronkelijke wervingslijst, en de situatie voldoet nog steeds aan alle overige voorwaarden.

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ter zake van ET-kosten 

Indien aan de voorwaarden onder 1.1 is voldaan is sprake van een uitzendkracht die tijdelijk verblijft buiten het land van herkomst en kan de uitzendonderneming aan deze uitzendkracht een gericht vrijgestelde vergoeding voor ET-kosten geven. De uitzendonderneming kan de gerichte vrijstelling voor ET-kosten toepassen, voor zover de vergoeding niet uitgaat boven hetgeen redelijkerwijs als zakelijk kan worden beschouwd. Het meerdere kan de uitzendonderneming aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, mits aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

ET-regeling in Flexmeester

In onze uitzendsoftware kun je eenvoudig de ET-regeling instellen en bepalen welke reserveringsstanden worden uitbetaald of opgebouwd. Verder kun je hier de huisvestingskosten, de COLA-bedragen en de reiskosten naar het land van herkomst invoeren, zodat deze automatisch worden verrekend in de verloning. De bedragen van de regeling worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. Bovendien is het mogelijk om een eigen tabel voor COLA te gebruiken en te beheren.

Wil je ook profiteren van deze #1 intuïtieve oplossing in Nederland en jouw bedrijfsprocessen optimaliseren? Vraag gerust hieronder een demo aan! We willen je graag op de hoogte brengen van deze nieuwe innovatie, boordevol automatisering.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX