Wat is A1 verloning?

De A1-verloning stelt arbeidsmigranten in staat om in een ander land te werken terwijl sociale premies worden afgedragen in het zendland, wat lagere arbeidskosten kan betekenen.

Wat is A1 verloning?

Een persoon valt in principe onder de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij werkt binnen de EU. Hierop is één uitzondering: de uitgeleende werknemer. Een uitgeleende werknemer kan gedurende twee jaar verzekerd blijven voor sociale zekerheid in het uitzendende land. Hiervoor moet de werknemer een A1-verklaring hebben.

Met een A1-verloning werkt een arbeidsmigrant in een ander land, terwijl de sociale premies worden afgedragen in het land van herkomst. Deze premies zijn in het land van herkomst vaak veel lager dan in het land waar de arbeidsmigrant werkt, bijvoorbeeld voor de WW, werknemersverzekeringen, pensioenpremie en transitievergoeding. Kortom, de kostprijs van een arbeidsmigrant met een A1-verloning is lager dan die van een arbeidsmigrant zonder deze verloningsmethode.

De A1-verklaring is in 1971 geïntroduceerd om de sociale zekerheidsrechten van werknemers te beschermen die door hun werkgever tijdelijk worden gedetacheerd naar een andere lidstaat van de EU. Het doel van de A1-verklaring is te voorkomen dat werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden gedetacheerd, sociale zekerheidsvoorzieningen mislopen vanwege een versnipperd arbeidsverleden. In de EU geldt als hoofdregel dat sociale premies en loonbelasting worden afgedragen in het land waar wordt gewerkt. Met een A1-verklaring kunnen sociale premies echter worden afgedragen in het land van herkomst (zendland), zelfs als de werknemer tijdelijk in een ander land werkt.

Er bestaan twee soorten A1-verklaringen: een voor detachering naar één lidstaat (artikel 12) en een voor werkzaamheden in meerdere lidstaten (artikel 13). Voor detachering naar één lidstaat gelden meer specifieke regels en voorwaarden dan voor de tweede soort. De A1-verklaring wordt verstrekt door het zendland.

A1-Verklaring

Het A1-formulier is een Europees formulier waarmee een werknemer kan aantonen dat sociale verzekeringspremies over zijn salaris worden afgedragen in zijn eigen land, wanneer hij tijdelijk in het buitenland gedetacheerd is. Daarom staat het ook bekend als een A1-verklaring, ofwel een certificate of coverage.

Alle landen binnen de Europese Unie maken gebruik van het A1-formulier. Werknemers uit de EU, de EER en verdragslanden* die in Nederland werken, moeten daarom over zo'n A1-verklaring beschikken. Als werkgever riskeer je anders een aanzienlijke boete van de arbeidsinspectie voor elke overtreding.

Normaal gesproken vraag je een A1-verklaring aan bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar de werknemer woont. In Nederland is dit de SVB. Werknemers uit de genoemde landen moeten de A1-verklaring echter aanvragen bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie in hun eigen woonland.

De werknemers die hier worden verloond, blijven in dienst bij hun buitenlandse uitzendpartner, waar ze ook verzekerd zijn. Een A1-verklaring is essentieel, omdat een werknemer zonder deze verklaring niet in Nederland mag werken.

Lees ook het artikel; Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de NEN-norm

Waaraan herken je een A1-verklaring?

 • In het bedrijf zijn veel buitenlandse werknemers actief.
 • De werknemers hebben een arbeidscontract volgens buitenlands recht, dus afkomstig uit het zendland.
 • Er is een buitenlandse werkgever betrokken.
 • De werknemers ontvangen buitenlandse loonstroken.
 • Op de loonstrook worden hoge netto-vergoedingen vermeld, soms te herkennen aan 'per diem'.
 • Er kan sprake zijn van opvallend lage belastingafdrachten, bijvoorbeeld €150 per maand.

Coördinatieverordening Sociale Zekerheid

Binnen de EU is de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid van kracht. Deze verordening harmoniseert de sociale zekerheidsstelsels van de lidstaten. Volgens deze verordening is in principe het sociale zekerheidsstelsel van één lidstaat van toepassing op personen die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de EU. Dit regelt duidelijk in welk land zij verzekerd zijn voor sociale zekerheid en waar zij premies moeten betalen.

Valt niet onder WAB

Je hoeft niet te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waar al jaren veel discussie over is. Dankzij de A1-regelgeving kun je wel flexibele contracten aanbieden zonder dat je allerlei verplichtingen op je neemt. Dit maakt je bedrijf aanzienlijk flexibeler en wendbaarder bij het beheren van je personeelsbestand.

A1-verloning; waar moet je op letten?

Overweeg je als werkgever om A1-verloning toe te passen? Zorg er dan zeker voor dat je je grondig laat informeren door een professionele en onafhankelijke partij. Er zijn verschillende belangrijke voorwaarden waar je op moet letten bij A1-verloning. Zo is een A1-verklaring persoonsgebonden. Controleer daarom goed of de werknemer die bij jou komt werken ook daadwerkelijk de eigenaar is van de verklaring. Daarnaast dien je de identiteit van de medewerker te verifiëren. Als het een medewerker betreft van buiten de EU, controleer dan of deze persoon een geldige verblijfsstatus heeft in het land waar de A1-verklaring is afgegeven en of arbeid is toegestaan. Werknemers met een A1-verklaring moeten verplicht worden gemeld door hun buitenlandse werkgever (opdrachtnemer/dienstverrichter) bij de Posted Workers.. Als werkgever/opdrachtgever (dienstontvanger) ben je verplicht dit te controleren.

Naleving CAO en Loonstrook bij A1-verloning

Bij een A1-verloning is er een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst. Voor werknemers die in Nederland werken, moet de cao worden gevolgd, inclusief de bijbehorende loontabellen. Het is daarom belangrijk om te controleren of dit correct gebeurt. Dit kun je controleren aan de hand van een loonstrook. Ook kun je door inzage te krijgen in een (geanonimiseerde) arbeidsovereenkomst als werkgever nagaan of deze voldoet aan de Nederlandse normen.

Besef dat boetebedingen, zwijgconstructies en inhoudingen volgens Nederlandse normen niet acceptabel zijn. Als dergelijke afspraken uit de arbeidsovereenkomst naar buiten komen, kan dit zeer schadelijk zijn voor de reputatie van jouw bedrijf en onze sector.

Voorwaarden en Controle bij A1-verklaring

Daarnaast moet de buitenlandse werkgever, de dienstverrichter, minstens 25% van zijn werkzaamheden verrichten in het land waar de A1-verklaring is afgegeven. Werknemers uit EU-landen moeten minstens 1 maand hebben gewerkt en verzekerd zijn geweest in dit land. Als de A1-verklaring onjuist blijkt te zijn, kan dit betekenen dat de medewerker eigenlijk in Nederland verzekerd had moeten zijn, met alle (financiële) gevolgen van dien. Als werkgever/opdrachtnemer kun je afspreken dat je maandelijks een overzicht ontvangt van de premiebetalingen, zodat je zeker weet dat dit correct gebeurt. Ook wordt geadviseerd een deel van het bedrag op een G-rekening te storten.

Praktische regels bij het werk

De inlener bepaalt de werktijden en kan toezicht houden op de naleving van arbeids- en rusttijden, evenals op arbeidsomstandigheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om veiligheidsmiddelen te verstrekken en instructies te geven.

A1-verloning: grenzen en praktijkuitdagingen

In een artikel op Flexmarkt licht Henk Geurtsen toe wat de uitspraak van het Europese Hof betekent in de praktijk: “Is een uitzendbureau bijvoorbeeld substantieel actief op de lokale Poolse uitzendmarkt, dan mag dat bureau via een A1-verklaring medewerkers uitzenden naar Nederland. Is het Poolse uitzendbureau vrijwel uitsluitend gericht op het uitzenden van mensen naar andere landen? Dan is op basis van deze uitspraak de A1-verloning niet langer mogelijk en moeten de uitzendkrachten verplicht verloond worden én sociale premies worden betaald in het land waar ze werken.”

Wanneer is er sprake van een schijnconstructie? 

Het gebruik van de A1-verklaring als verdienmodel voor kostenvoordelen voor werkgevers is ongewenst. Dit kan leiden tot verdringing van banen en verlies van werkgelegenheid voor Nederlandse werknemers, omdat zij als 'te duur' worden beschouwd. Er zijn strikte regels verbonden aan het gebruik van een A1-verklaring. Zolang deze regels worden nageleefd, is het gebruik ervan legaal maar nog steeds ongewenst als verdienmodel. Er zijn echter ook gevallen waarin het gebruik van de A1-verklaring illegaal is.

Ongewenst, maar legaal: 

 • Een gedetacheerde werknemer komt in Nederland werken op een locatie waar geen algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is. Hierdoor heeft hij alleen recht op minimumlonen en minimum arbeidsvoorwaarden, in tegenstelling tot niet-gedetacheerde werknemers die hetzelfde werk verrichten.

 • Het loon van een gedetacheerde werknemer moet minimaal het minimumloon van het werkland bedragen. Vaak werd echter bij een A1-verklaring een laag bruto loon uitgekeerd, veel lager dan het minimumloon, aangevuld met een hoge belastingvrije vergoeding (onkostenvergoeding) om toch aan het minimumloon te voldoen. Het toeslagen- of onkostenregime van het zendland is hierbij van toepassing, wat in sommige landen is toegestaan. Op deze manier werden kosten zo laag mogelijk gehouden, omdat er over het belastingvrije deel geen premies werden afgedragen en geen sociale rechten werden opgebouwd voor de werknemer. In Nederland zijn recentelijk maatregelen genomen om dit te beperken, waarbij vergoedingen die verband houden met detachering of niet voldoende gespecificeerd zijn, niet meer worden meegeteld voor de minimumloonberekening. Let dus goed op als er toch lage bruto lonen en hoge belastingvrije vergoedingen op de loonstrook staan en hoe deze worden gespecificeerd.

 • De A1-verklaring is bedoeld voor tijdelijke klussen en duidelijk afgebakende projecten. Zodra het project is afgerond, dient de werknemer terug te keren naar zijn thuisland om daar verder te werken. Onder de oude regelgeving was het mogelijk om werknemers tot wel 5 jaar achtereen op basis van een A1-verklaring te laten werken, wat juridisch toegestaan was. Met de huidige regeling mag detachering met een A1-verklaring maximaal 12 maanden duren, met een mogelijke verlenging tot hooguit 6 maanden. Als de detachering langer duurt, zijn alle arbeidsrechten van het werkland van toepassing op de werknemer, behalve wat betreft pensioenaanspraken, ontslagrecht en doorbetaling bij ziekte.

Ongewenst en illegaal: 

 • Bedrijven verkrijgen A1-verklaringen voor werknemers die niet minstens 1 maand onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid in het vestigingsland, oftewel het zendland, terwijl dit wel een vereiste is.

 • A1-verklaringen worden verstrekt aan bedrijven, waarbij geen sprake is van serieus werkgeverschap. Denk aan postbusondernemingen met weinig omzet, die aangestuurd worden vanuit Nederland.

 • Een werknemer met een A1-verklaring mag alleen voor het bedrijf werken waarvoor hij de A1-verklaring heeft ontvangen. Doorlenen naar een andere opdrachtgever is niet toegestaan, maar gebeurt in de praktijk wel.

 • Een gedetacheerde werknemer mag niet worden vervangen zodra de detacheringperiode is verstreken. Vervanging is alleen toegestaan in geval van ziekte. Deze regel wordt vaak overtreden door eerder gedetacheerde werknemers na afloop van de detachering te vervangen door een andere gedetacheerde met een A1-verklaring voor hetzelfde werk. Dit wordt gezien als schijndetachering, waarbij structureel werk wordt ingevuld door tijdelijk gedetacheerde werknemers.

 • De uitzendorganisatie betaalt niet het juiste loon. Gedetacheerde werknemers hebben niet alleen recht op de kernarbeidsvoorwaarden volgens de wetten van het werkland, maar ook op de arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de algemeen verbindend verklaarde cao. Het is aan de ontvangende lidstaten, de werklanden, om te bepalen wat onder looncomponenten valt.

 • Buitenlandse werkgevers die een tijdelijke opdracht uitvoeren in Nederland maar niet voldoen aan de meldingsplicht, dienen hun werkzaamheden en de komst van tijdelijke werknemers vooraf te melden via www.postedworkers.nl/online-melden. Opdrachtgevers zijn ook verplicht om de registratie te controleren en eventuele wijzigingen door te geven via het online meldloket.

Waar kun je de A1-verklaring tegenkomen? 

Overal waar buitenlandse werkgevers actief zijn, zijn er werknemers met een A1-verklaring te vinden. Dit geldt met name in sectoren zoals bouw, agrarisch werk, scheepsbouw, vleesverwerking en steigerbouw. De belangrijkste landen waaruit werknemers goedkoop naar Nederland worden gedetacheerd, zijn Polen, Roemenië, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Hongarije en Litouwen. We zien ook een groeiend aantal werknemers uit derde landen die worden gedetacheerd.

Flexmeester Uitzendsoftware en A1-verloning

Onze innovatieve uitzendsoftware maakt A1-verloningen mogelijk! Vraag hieronder een demo aan of download ons e-book om alle mogelijkheden van Flexmeester te ontdekken.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX